• Telefon:

    663 628 653

  • Email:

    biuro@profectus.com.pl

  • Napisz do Nas

Uczelnie i nowe przepisy BHP

Od 3 listopada 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. poz. 2090).

Rozporządzenie określa obowiązki rektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia rektor zapewnia między innymi:

  • umieszczenie na stronie internetowej informacji o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego, o sposobie postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, o sposobie dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz sposobie jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu,
  • umieszczenie w budynkach uczelni informacji o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii oraz planów ewakuacji osób z budynków uczelni i oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Oprócz obowiązkowych szkoleń bhp dla studentów oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, wprowadzone zostają szkolenia dla uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia.